nlen

Career with MOPP

Marine and Offshore Protection and Preservation (MOPP) is gevestigd in het Botlek gebied van Rotterdam en is al meer dan dertig jaar nauw betrokken bij de duurzame voorbehandeling van en het onderhoud aan een breed scala installaties, waaronder offshore-units, schepen, industriële constructies en opslagtanks.

Voor al deze activiteiten zoeken wij gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers, zoals:

Voorman

De Voorman draagt zorg voor de volgende taken:

 • Leiding geven aan productiepersoneel bij de uitvoering;
 • Toezien op de uitvoering van het werk volgens de gestelde instructies;
 • Onderkennen van (te verwachten) problemen, het nemen van passende actie door hemzelf of het melden van (te verwachten) problemen aan de Uitvoerder;
 • Toezien op orde, netheid en hygiëne op de werkplek en op veilig en milieubewust werken;
 • Controle op hanteren van de juiste werktijden, met andere woorden controleren of de werknemers bij aanvang van de shift op tijd met de werkzaamheden starten en bij einde van de shift niet te vroeg met de werkzaamheden stoppen;
 • Oplossen van kleine storingen aan materiaal en gereedschap en dat het dagelijks onderhoud daarvan op de juiste manier uitgevoerd wordt;
 • Melden van storingen, aan de Uitvoerder, aan materiaal en gereedschap, indien deze zelf niet uitgevoerd kunnen of mogen worden.

Uitvoerder

De Uitvoerder draagt zorg voor de volgende taken:

 • Leiding geven aan de voormannen bij de uitvoering;
 • Toezien op de uitvoering van het werk volgens de gestelde instructies;
 • Onderkennen van (te verwachten) problemen, het nemen van passende actie door hemzelf of het melden van (te verwachten) problemen aan de Project Manager;
 • Toezien op orde, netheid en hygiëne op de werkplek en op veilig en milieubewust werken;
 • Controle op hanteren van de juiste werktijden, met andere woorden controleren of de werknemers bij aanvang van de shift op tijd met de werkzaamheden starten en bij einde van de shift niet te vroeg met de werkzaamheden stoppen;
 • Controleren van de uitgevoerde werkzaamheden op kwaliteit en (laten) uitvoeren van inspecties volgens de voorgeschreven verfspecificaties en het (laten) registreren daarvan;
 • Oplossen van kleine storingen aan materiaal en gereedschap en dat het dagelijks onderhoud daarvan op de juiste manier uitgevoerd wordt;
 • Melden van storingen, aan de Project Manager, aan materiaal en gereedschap, indien deze zelf niet uitgevoerd kunnen of mogen worden.

Project manager

De Project Manager draagt zorg voor de volgende taken:

 • Hij controleert regelmatig de voortgang van de werkzaamheden, de planning, de kwaliteit (waarnodig met de (externe) verfinspecteur), de veiligheid en de zorg voor het milieu;
 • Hij overlegt met de vertegenwoordiger(s) van de klant en andere belanghebbenden over het uit te voeren werk, meer- of minderwerk en over de gang van zaken op het werk en maakt indien nodig hierover prijsafspraken (eventueel met steun van de begroter en of de bedrijfsleider);
 • Hij beheert het materieel van MOPP benodigd voor het project en draagt zorg voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van kleine storingen;
 • Hij voert de administratie van het project, in het geautomatiseerde systeem “ENK” volgens de gestelde procedures;
 • Hij registreert afwijkingen en verbeteringsvoorstellen, incidenten, bijna-ongevallen en ongevallen, volgens de geldende procedures.

QAQC inspecteur

De Verfinspecteur draagt zorg voor de volgende taken:

 • Hij controleert of de verspecificatie van een object of project eenduidig is;
 • Hij controleert of de werkzaamheden volgens de verfspecificatie en binnen de toleranties van de verfspecificatie, zoals laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid, enz. uitgevoerd worden;
 • Hij verzorgt de afname van werkzaamheden, welke door het daartoe bevoegde productiepersoneel gereed gemeld worden en zorgt voor corrigerende maatregelen bij gebleken onvoldoende kwaliteit.
 • Hij verzorgt de afname van werkzaamheden met de vertegenwoordiger van de klant en/of vertegenwoordiger van de verfleverancier en zorgt voor corrigerende maatregelen bij gebleken onvoldoende kwaliteit.
 • Hij verzorgt de rapportages van de afnames van werkzaamheden en zorgt voor ondertekening voor akkoord door de vertegenwoordigers van de klant en de verleveranciers.
 • Hij beheert het meetgereedschap van MOPP benodigd voor het meten van productieomstandigheden en werkzaamheden en draagt zorg voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van kleine storingen;
 • Hij zorgt er voor dat het meetgereedschap tijdig gecallibreerd wordt;
 • Hij registreert afwijkingen en verbeteringsvoorstellen volgens de geldende procedures.

Medewerker technische Dienst

De Medewerker Technische Dienst draagt zorg voor de volgende taken:

 • De Medewerker Technische Dienst is verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van het onderhoud van materialen en materieel, zoals hulpmiddelen (takels, hijsbanden, veiligheid harnassen, enz.) en gereedschappen (spuitapparatuur, slijptollen, pompen, bouwlampen, ladders, steigers, enz.). onderhoud dient te geschieden volgens en te voldoen aan de geldende regels en voorschriften.